test

Seneste

Offentlige bestyrelser kan høste værdifulde frugter i arbejdet med mangfoldighed og...

Bestyrelsens ansvar bliver udvidet og konkretiseret i denne tid. Det kræver både ny viden, nye kompetencer og nye former for handling i bestyrelsen. Charlotte Kirkegaard beskriver en proces, som sikrer, at bestyrelsen både sætter retning og skaber resultater.

Sådan tager bestyrelsen teten på den grønne omstilling, en sund kultur...

Bestyrelsens ansvar bliver udvidet og konkretiseret i denne tid. Det kræver både ny viden, nye kompetencer og nye former for handling i bestyrelsen. Charlotte Kirkegaard beskriver en proces, som sikrer, at bestyrelsen både sætter retning og skaber resultater.

Er kulturbestyrelserne bæredygtige?

Opgaven er at sikre uddannelse til danskerne. Men hvordan skal uddannelsesbestyrelsen balancere sit ansvar for både den enkelte institutions overlevelse og samfundsopgaven, som kræver en villighed til at sende elever til de uddannelser, som matcher deres præferencer.

Ledelse & Organisation

Syv pejlemærker for offentlige bestyrelser i 2020’erne

Hvad skal de offentlige bestyrelser sætte på dagsordenen i 2020’erne for, at de også i det kommende årti forbliver relevante? Få syv pejlemærker her. 

Rekruttering af en ny topleder – måske bestyrelsens vigtigste opgave

De færreste bestyrelser får mulighed for at ansætte en ny topleder. Så når muligheden indtræffer, er det...

Resultatløn deler bestyrelsesformænd i uddannelsessektoren

En rundspørge til ti bestyrelsesformænd i uddannelsesinstitutioner viser et spænd fra direkte afvisning af at bruge resultatlønskontrakter til en integreret anvendelse af...

Bonus til alle er fremragende til kulturforandring

De 50 medarbejdere i Herning Vand fik alle 10.000 kr. i bonus for deres indsats i forbindelse med, at virksomheden nåede at...

Bonus bryder rutinerne

Halvdelen af medarbejdernes mentale energi er fokuseret på at nå årets bonusafhængige udviklingsmål. Det giver en enorm dynamik i organisationen til fokuseret...

Resultatlønskontrakter – retningslinjer, krav og eksempler

Uddannelsesinstitutionernes bestyrelser har siden 1. januar 2012 bemyndigelse til selv at indgå resultatlønskontrakter med øverste ledere og øvrige ledere.

Overblik over bestyrelsens rammer og kerneopgaver

I denne artikel trækker vi viden frem om rammerne for det gode og professionelle bestyrelsesarbejde samt bestyrelsens kerneopgaver. Du kan se dem...

Bestyrelsens radarfunktion

Radar er normalt noget, som vi forbinder med overvågning af luftrummet og skibstrafikken. En radarantenne er meget retningsbestemt, idet den sender det...

Strategiudvikling

Connie Hedegaard: Fremtidens strategi er en grøn strategi

Den grønne omstilling har en konstant stigende tilstedeværelse i vores hverdag, i politik, og nu er det på tide at det for alvor også kommer på dagsordenen i bestyrelseslokalerne landet over, lyder opfordringen fra Connie Hedegaard.

Bestyrelsens samspil med ledelsen om strategi og opfølgning

Et centralt tema i bestyrelsens samspil med ledelsen er samarbejdet om strategiudvikling samt opfølgning på mål og strategi. Derfor stilles der skarpt på dette...

Agér strategisk i det foranderlige institutionslandskab

I dag forholder flere og flere uddannelsesbestyrelser sig åbent og strategisk til at afsøge en ny position i institutionslandskabet ud fra et...

Bestyrelsen skal tættere på kerneopgaven

OK13, Lov 409 og årlige besparelseskrav har sammen med reformerne på erhvervsuddannelsesområdet og det gymnasiale område betydet, at lederne på voksen- og...

Branchen siger forsyningssikkerhed før effektivisering

I regeringens forsyningsstrategi og 2025 helhedsplan bliver forsyningssektoren tildelt en væsentlig rolle i forhold til at skabe et økonomisk råderum for virksomheder...

Strategiudvikling kommer i fokus for bestyrelserne i vandsektoren

Fusioner, gigantiske investeringer og udvikling af helt nye samarbejder og forretningsmuligheder bliver bestyrelsens fremmeste opgave de kommende år, forudser bestyrelsesformand Hans Elbek...

Eksterne kontakter

Er CSR relevant i det offentlige?

Det korte svar er JA! Men selvom man også skal ville det af ideologiske årsager, starter processen ikke med en drøm om...

Bestyrelsens kontaktfunktion

Bestyrelsens kontaktfunktion handler dels om bestyrelsesmedlemmernes rolle som ambassadører for virksomheden eller institutionen, dels om bestyrelsens rolle som forbindelsesled til centrale interessenter...

Tilsyn & kontrol

Governance i Krydsfeltet mellem Tillid og Tilsyn

I professor Gert Tinggaard Svendsens fremragende lille bog om tillid, i serien ”Tænkepause” fra Aarhus Universitet, argumenterer han for, at tillid er...

Kvalitetsmål for undervisningen er det centrale styringsredskab på uddannelsesinstitutionerne

Måling af kvalitet i uddannelserne er hverdag på uddannelsesinstitutionerne, og resultaterne indgår i den strategiske styring af institutionerne Uddannelsesinstitutionerne...

Bestyrelsen skal sikre resultatmåling af resultatlønskontrakter

Resultatlønskontrakter er i stigende grad blevet et bærende element i uddannelsesinstitutionernes operationelle og strategiske styring. Det stiller store krav til bestyrelserne til...

Ny bestyrelse skal udarbejde årsrapport og indberette

Det fremgår af årsregnskabslovens §8, at virksomhedens bestyrelse har ansvaret for, at årsrapporten udarbejdes og indsendes rettidigt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Struktureret risikostyring

Struktureret risikostyring er et værktøj, bestyrelsen kan bruge til at identificere, rapportere, adressere og prioritere risici. Lars Nybro Munksgaard...

Whistleblower-ordninger

En whistleblowerordning er en ekstra mulighed for at afsløre alvorlige forseelser internt i virksomheden, men det kræver ordentlig forberedelse. Så pas på...

Bestyrelsesbeslutninger

Bestyrelsens beslutningsfunktion

Dagens Dagsorden præsenterer her den femte artikel i serien om bestyrelsens kerneopgaver. I de to foregående har vi beskrevet henholdsvis bestyrelsens strategiske...

Bestyrelsens beslutninger

Selvom der mere eller mindre eksplicit knytter sig en beslutning til alle bestyrelsens kerneopgaver, er det alligevel nødvendigt at trække beslutningsfunktionen frem...