Bestyrelsens samspil med ledelsen om strategi og opfølgning

Et centralt tema i bestyrelsens samspil med ledelsen er samarbejdet om strategiudvikling samt opfølgning på mål og strategi. Derfor stilles der skarpt på dette tema i et af paneldebatterne på Årets Offentlige Bestyrelseskonference, der i år har balancen mellem tillid og tilsyn som overordnet tema.

I panelet – som inspiratorer og debattører – deltager professor Lotte Bøgh Andersen, Aarhus Universitet, Bolette Christensen, formand for Brandts Museum og HF & VUC Nordsjælland, Ann Østergaard, direktør for Uddannelsescenter Holstebro samt Uffe B. Jensen, E&Y.

Forskellig praksis omkring strategilægning

I paneldebatten vil vi komme ind på, hvad vi kan og skal forvente af bestyrelsens bidrag til udvikling og fastlæggelse af institutioners og virksomheders vision og strategier, hvordan rolle- og arbejdsfordelingen bør være mellem bestyrelsen og ledelsen i strategilægningen, hvordan strategiprocesser kan tilrettelægges med blik for, at bestyrelsen kan være reelt rammesættende og ledelsens viden og kompetencer nyttiggøres optimalt, samt redskaber og guidelines for, hvordan bestyrelsen løbende kan følge op på de strategiske og målsætninger.

Vi ved af erfaring, at svarene på ovenstående spørgsmål langt fra er givne, og at der er meget forskellige opfattelser af, hvor involveret bestyrelserne skal være i strategiudviklingen. I praksis ser vi i den ene ende bestyrelser, der er totalt drivende i strategiprocessen. Enten ved på et enkelt strategiseminar at drøfte og fastlægge strategien for de kommende år, eventuelt på baggrund af inspirationsoplæg fra ledelsen, eller ved at være aktive i processer, der også involverer ledelsen og medarbejdere. I den anden ende af skalaen, ser vi bestyrelser, der får forelagt et færdigt strategioplæg fra ledelsen efter en proces, hvor ledelsen har involveret ledere og medarbejdere og opnået enighed med disse om den strategiske retning, og hvor bestyrelsen så i sidste ende kan stille spørgsmål til oplægget og ellers sanktionere strategien. For det skal bestyrelsen jo som institutionens eller virksomhedens øverste strategiske ledelse.

Ingen af de to yderpunkter er optimale. Men hvor ligger niveauet for bestyrelsens hensigtsmæssige involvering så? Det kommer vi til at drøfte i paneldebatten.

Tilrettelæggelse af strategiprocesser

Når vi ser på de bestyrelsesevalueringer, der gennemføres i offentlige bestyrelser, er det ofte i forhold til bestyrelsernes bidrag til strategien, at de er mest selvkritiske. Nok beslutter de i sidste ende strategien for institutionen eller virksomheden. Men de føler ikke altid, at de reelt har sat fingeraftryk på dens indhold. Det har selvfølgelig noget med de kompetencer, der er til stede i bestyrelsen, samt den vidensasymmetri, der naturligt eksisterer mellem en bestyrelse og en ledelse. Men det har i høj grad også meget at gøre med den måde, strategiprocesser tilrettelægges på. Det bliver spændende at høre både panel- og konferencedeltagernes erfaringer hermed samt gode idéer til, hvordan man tilrettelægge strategiarbejdet, så man får den bedste udgave af både bestyrelsen og ledelsen til gavn for institutionen eller virksomheden.

Opfølgning på strategien og målsætninger

Et andet centralt emne er, hvordan bestyrelsen efterfølgende sikrer, at strategien implementeres og lever i hverdagen, samt at ledelsen og organisationen leverer i forhold til de strategiske målsætninger. Også her ser vi en meget forskellig praksis rundt i de forskellige institutioner og virksomheder, samt på tværs af uddannelses-, kultur- og forsyningssektoren. Nogle steder følges der meget detaljeret op på økonomi og kvalitet med afvigelsesrapportering o.lign. Andre steder gives en mere overordnet orientering om livets gang i organisationen og hvad status er i forhold til mål og strategier. Men hvad er det ”rigtige” niveau for bestyrelsesrapporteringen, og hvordan lægger bestyrelsen det sunde pres på ledelsen, uden at der skabes et overdrevent styringsregime i organisationen? Det kommer vi også ind på i paneldebatten.

Strategien er forudsætningen for at sikre balance mellem tillid og tilsyn

En optimalt tilrettelagt strategiproces, med god involvering af alle fra bestyrelsen til medarbejderne, og hvor der sikres kendskab og ejerskab til visionen og strategien på alle niveauer i organisation, er et helt afgørende element i at sikre balancen mellem tillid og tilsyn i bestyrelsens samspil med ledelsen. Tillid til, at institutionen eller virksomheden har fokus på det, den er sat i verden for, samt at den leverer på en måde, der skaber positive præferencer hos brugerne/kunderne/eleverne, hos ejeren eller tilskudsgiveren, hos samarbejdspartnere og det omgivende samfund i bred forstand. Samt et effektivt grundlag for tilsyn i forhold til, hvad man i strategien er blevet enige om, man er sat i verden for, hvad man stræber efter, samt hvilke mål man skal nå på vejen derhen, og med hvilke ressourcer.  

Kom og deltag i paneldebatten herom.