Bestyrelsesuddannelse nytter

Mange bestyrelser bliver endnu bedre til at varetage sine opgaver, hvis de tilbyder bestyrelsesuddannelser for enkeltmedlemmer eller hele bestyrelsen, mener praktikerne.

Bestyrelsen skal selv vurdere behovet 

Per Fruerled, sekretariatschef for SOSU-skolernes bestyrelsesforening og SOSU-skolernes leder­forening, ser positivt på bestyrelsesuddannelser og -kurser.

– Vi arrangerer ikke selv bestyrelsesuddannelser eller -kurser, men vi har et samarbejde med Erhvervsskolernes Bestyrelsesforening, hvor vi tilbyder vores medlemmer at komme med på de kurser, de arrangerer for deres medlemmer. Det er der en del, der gør brug af.

– I foreningen har vi ikke en fast politik eller holdning til bestyrelsesuddannelse, men jeg syntes, det er en god idé, specielt i starten af en bestyrelsesperiode, hvor det kan fungere som en intro­duktion til bestyrelsesarbejdet. Vi har ikke et overblik over, hvor mange af vores medlemmer der har været på en bestyrelsesuddannelse eller -kursus, da det foregår i regi af Erhvervsskolernes Bestyrelsesforening. Jeg har dog det indtryk, at der har været en del på uddannelsen, og at der har været mange gengangere.

– Selvom vi ikke har en fast politik, gør vi medlemmerne opmærksomme på muligheden og opfor­drer dem til at deltage. Det er dog op til bestyrelserne selv at afgøre, om det er noget, de finder nødvendigt og ønsker at deltage i. Det er en vurderingssag i de enkelte bestyrelser og noget, der skal afklares internt.

– Det er vigtigt at huske på, at udgangspunktet og erfaringsniveauet i vores bestyrelser er meget forskelligt de enkelte medlemmer i mellem. Nogle har erfaring fra andre bestyrelser, mens andre er nye i rollen. Bestyrelsesuddannelser kan hjælpe med til, at alle bliver bedre til at løse deres opgave.

Bestyrelsesuddannelse er et skridt på vejen mod professionalisering

Direktøren for Erhvervsskolerens Bestyrelsesforening, Jørn Ibsen, opfatter bestyrelsesuddannelser og -kurser som et yderligere skridt på vejen mod endnu mere professionelle bestyrelser. Derfor er disse uddannelser vigtige og dermed også vigtige for bestyrelsesforeningen.

– Bestyrelsesuddannelser er et vigtigt indsatsområde for Erhvervsskolernes Bestyrelsesforening. Vi ser bestyrelsesuddannelserne som et middel på vejen til en stadig større professionalisering af de selvejende institutioners bestyrelser. Vi udbyder også et opfølgningskursus til bestyrelsesformænd eller bestyrelsesmedlemmer med ambitioner om en formandspost.

– Det er vigtigt at huske på, at bestyrelsesmedlemmerne i erhvervsskolernes bestyrelser har vidt forskellige erfaringer og baggrund. For nogle kan det at komme ind i en bestyrelse være som at komme ind i en verden med helt andre former og rammer. Selv for dem, der har bestyrelseser­faring andre steder fra, kan det være en udfordring at komme ind i en selvejende institutions bestyrelse.

-Generelt skal man huske på, at det kræver disciplin at passe et bestyrelsesarbejde. Man skal have forståelse for det felt, man bevæger sig på, og det niveau, det faktisk kræver. Alt dette kan bestyrel­sesuddannelserne hjælpe med til.

Bestyrelsesuddannelserne er med til at hjælpe de nye medlemmer, men også de mere erfarne kan få noget ud af dem:

– Hver gang der har været ny udpegning i bestyrelserne, arrangerer vi en ny omgang af kurser rundt om i landet. Det er selvfølgelig mest de nye bestyrelsesmedlemmer, der deltager i uddannel­serne, men der er også flere „gamle“ bestyrelsesmedlemmer. Det er måske nemmere at motivere de nye bestyrelsesmedlemmer til at deltage i dem. Vi arrangerer ikke kun bestyrelsesuddannelser, når der er blevet udpeget nye medlemmer til bestyrelserne, men tager også løbende rundt og hol­der kurser for de enkelte bestyrelser, hvor indholdet dog minder meget om det, der er i bestyrel­sesuddannelserne.

-Det er jo bestyrelserne og de enkelte bestyrelsesmedlemmer, der selv beslutter, om de føler et behov for at deltage i uddannelserne og kurserne, men der er ved at brede sig en tendens til, at de nye bestyrelsesmedlemmer deltager i uddannelserne. De nye bestyrelsesmedlemmer bliver orien­teret om uddannelserne fra både deres egen bestyrelse og den skole, de sidder i bestyrelsen for.

– Vi vurderer stadig, at der er et behov for bestyrelsesuddannelser – helt afgjort. Mange bestyrelser kører rigtig godt, men der er stadig et behov. Vi bilder os selv ind, at uddannelserne har en effekt, og vi ser en professionalisering og opkvalificering af bestyrelsesmedlemmernes kompetencer. Der er flere bestyrelser, der har opfattet behovet, og det gør dem til bedre bestyrelser med indblik i, hvad der er en bestyrelses opgaver. Den tid, hvor bestyrelsen gravede sig ned i administrationen, er passé.

– De fleste steder kører bestyrelserne rigtig godt og kan sammenlignes med de bedste fra det pri­vate erhvervsliv.

Konteksten er vigtig 

Også blandt de folk, der skal samarbejde med bestyrelserne, ser man bestyrelsesuddannelser som vigtige. Neil Jacobsen, direktør for EUC Nord, mener, at bestyrelsesuddannelserne er nødvendige.

– De fleste medlemmer af vores bestyrelse har efterhånden været på et bestyrelseskursus, arran­geret af Erhvervsskolernes Bestyrelsesforening. Når vi får nye bestyrelsesmedlemmer, sender vi dem gerne af sted på et kursus.

– Institutionen spørger de nye medlemmer, om de ønsker at deltage, og samtidigt bliver de opfor­dret af bestyrelsen.

– Der er et klart behov for bestyrelsesuddannelserne, vi føler, at de har haft en effekt på bestyrel­sesarbejdet. Det, der er vigtigt for bestyrelsesarbejdet i selvejende institutioner, er, at bestyrelses­medlemmerne forstår den kontekst, de skal agere i. Det er noget særligt at sidde i bestyrelsen i en selvejende institution, det kan ikke helt sammenlignes med at sidde i bestyrelsen i en privat virksomhed. Derfor er det så vigtigt, at bestyrelsesmedlemmerne forstår konteksten, og det hjæl­per bestyrelsesuddannelserne med til. Derfor er de vigtige.

Pengene er godt givet ud 

Finn Stengel Pedersen er formand for Social- og Sundhedsskolen i Herning og sidder derudover i Herning Byråd og har en række andre bestyrelsesposter. Efter hans mening er bestyrelsesuddan­nelser meget vigtige, og det er penge, der er godt givet ud.

– Alle medlemmer af vores bestyrelse har været på en bestyrelsesuddannelse – også de medar­bejdervalgte. Det er meget vigtigt, at alle får muligheden. Derudover har vi i bestyrelsen netop afholdt en temadag om bestyrelsesarbejde, hvilket er noget, vi har planer om, at vi fremover skal gøre hvert år for at holde os opdateret. Kompetencerne skal jo vedligeholdes.

– Det er bestyrelsen selv, der har taget initiativet til, at vi skal på en bestyrelsesuddannelse. Det gjorde vi for at sikre, at alle har det fornødne kendskab til bestyrelsesarbejde og hvad der forven­tes, og dermed giver det også alle bestyrelsesmedlemmerne optimale muligheder for at agere i bestyrelsen. Pengene til bestyrelsesuddannelserne er taget fra skolens administrative midler, og det er penge, der er godt givet ud – jeg er sikker på, de tjener sig selv hjem mange gange.

– Jeg mener helt sikkert, at bestyrelsesuddannelserne har haft en effekt på vores bestyrelsesarbejde. Vi har i dag en meget kompetent bestyrelse – og det skyldes helt sikkert, at alle medlemmerne har været på en bestyrelsesuddannelse.

– Generelt vil jeg vurdere, at der er et behov for bestyrelsesuddannelser i de selvejende institu­tioner, for bestyrelsesarbejdet kræver rigtigt meget. Derudover er den enkeltes erfaring meget afgørende for bestyrelsesarbejdet, og det er meget forskelligt, hvad man har af erfaring – her kan en bestyrelsesuddannelse være en hjælpende faktor. Jeg er selv erfaren og har siddet, og sidder, i mange bestyrelser, heraf flere som formand. Men jeg har også behov for at lære nyt!