Bestyrelsen går foran på Tradium

Teknisk Skole og Handelsskolen i Randers fusionerede i 2010 til Tradium. I 2012 blev akademiuddannelserne lovgivningsmæssigt udspaltet fra Tradium som en virksomhedsoverdragelse med 70 medarbejdere.

Tradium har i dag efter udspaltningen ca. 540 årsværk og ca. 3.200 årselever. Det ordinære resultat i 2012 var ca. 7 mio. kr. med en ekstraordinær post på ca. 3 mio. kr., således at det samlede resultat blev på ca. 10 mio. kr. 

God organisering, effektive redskaber og en vedholdende indsats skaber resultater

Tradium har skabt en bestyrelsespraksis, der skaber resultater og løser mange af de udfordringer, skolerne står i. I punktform kan fremhæves:

 • MUS samtaler med bestyrelsesmedlemmer og opfølgning udført af bestyrelsesformanden
 • Indlæg ved bestyrelsesmøder af bestyrelsesmedlemmer med særlige kompetencer i emnet
 • Krav om fremmøde og engagement, hvis bestyrelsespladsen skal bevares
 • Bestyrelsesuddannelse og -kurser gennemføres, og bestyrelsesformanden går forrest
 • Aktiv deltagelse i Danske Erhvervsskolers Bestyrelsesforening, hvor Tradiums bestyrelsesformand er bestyrelses- og forretningsudvalgsmedlem
 • Kombinerer sociale og strategiske mål ved bestyrelsesseminarer
 • Dagsordener, referater og materialer på iPads – så er alt tilgængeligt 
 • Synlighed i pressen og dermed mulighed for at tale skolens uddannelser op
 • Ministre og folketingsmedlemmer inviteres til drøftelser for at give øget indsigt i erhvervsskoleområdet
 • Synliggørelse af Tradiums anerkendelser og priser: Internationaliseringsprisen i 2012, Detailhandlens Fagprøvepris i 2013, elevernes deltagelse i science campus og matematisk OL etc. 
 • Kortlægning og tydeliggørelse af bestyrelsesmedlemmers særlige kompetencer (CV på hjemmesiden) – se dem som ressourcepersoner
 • Giver elevrepræsentanter og nye bestyrelsesmedlemmer en god introduktion til arbejdet.

”Årets Offentlige Bestyrelsespris er en anderkendelse, der får vores medarbejdere til at rette ryggen,” siger bestyrelsesformand Søren Sørensen, Tradium og fortsætter: ”Og for vores to elevvalgte bestyrelsesmedlemmer er det helt særligt. Jeg guider dem i godt bestyrelsesarbejde og fortæller dem, at deres stemme gælder, men de skal arbejde seriøst, og nu har de så lige fået at vide, at de er landets bedste. Se, det skaber respekt om dem og om bestyrelsesarbejde for hele den unge generation.”

Formanden sikrer fodslag i bestyrelsen

Tradiums bestyrelse med 12 medlemmer med stemmeret og 2 medlemmer uden stemmeret er paritetisk sammensat efter ministeriets anvisninger og standardvedtægter. Bestyrelsesformanden sikrer, at bestyrelsesmedlemmerne kæmper for Tradiums sag og for ikke smalle særinteresser. 

Bestyrelsen beskæftiger sig alene med strategiske spørgsmål, herunder landsdækkende, regionale og lokale uddannelsespolitiske spørgsmål. Men bestyrelsen er aktivt interesseret i skolens lokale uddannelsesudvalg, og formanden deltager af og til i disses møder for at få dybere orientering om de faglige områder. 

Enhed i bestyrelsen og i skolen understøttes af mødetilrettelæggelsen  

Der er indlagt spisning før aftenmøderne for at styrke det sociale omkring bestyrelsesarbejdet, og de fysiske mødeforhold opfylder kravet om, at bestyrelsesmedlemmerne kan have øjenkontakt.

Møderne foregår på skift i skolens 5 campusser, så bestyrelsesmedlemmerne oplever faciliteterne og ved selvsyn følger tilbygninger og renoveringer. 

Alle bestyrelsesmedlemmer får dagsordner, referater og bilag tilsendt elektronisk og kan gemme alle oplysninger på en udleveret iPad. Dette sikrer, at alle materialer er til stede sorteret i en passende orden både under og mellem møderne. 

Bestyrelsen har en bestyrelsesprotokol og en forretningsorden. Bestyrelsesformanden leder møderne, og der er typisk et bestyrelsesmedlem, der ved hvert møde fremkommer med et indlæg inden for eget kompetenceområde. 

Formandskab og udvalg sparrer med ledelsen 

Bestyrelsen har et formandskab med formand og de to næstformænd. De rådgiver den daglige ledelse samt færdiggør og underskriver vedtagne sager efter bemyndigelse. 

Bestyrelsen har nedsat en tomandsgruppe med særlig indsigt i økonomi, som giver centraladministrationen sparring med hensyn til halv- og helårs-regnskaber, budgetter og omprioriteringer. 

Bestyrelsesmøderne forberedes ved et møde i formandskabet, hvor direktøren fremlægger forslag til dagsorden og bilag. Formandskabet behandler oplæggene, inden disse udsendes til bestyrelsen. 

Formanden er Tradiums synlige profil eksternt og internt

Bestyrelsesformanden er aktivt engageret i at sikre Tradiums udvikling fra det helt konkrete arbejde i bestyrelsen til det strategisk politiske i brancheorganisationen. Bestyrelsesformanden er bl.a.:

 • Coach for elevrepræsentanterne i bestyrelsen og giver dem et internt kursus for at fremme deres aktive deltagelse
 • Introducerer nye bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsesarbejdet
 • Medlem af Danske Erhvervsskolers Bestyrelsesforening og udpeget til forretningsudvalget
 • Foredragsholder for andre erhvervsskolers bestyrelser for at bidrage med erfaringer og give indblik i professionelt bestyrelsesarbejde.
 • Bestyrelsesredskaber bruges flittigt til at sikre beslutningsevne og beslutningskraft

Bestyrelsesformanden er uddannet i bestyrelsesarbejde og har deltaget i en række bestyrelseskurser. Den nye viden bruges aktivt, og der er således indført MUS samtaler for bestyrelsesmedlemmer, ligesom der følges op på disse. Der opfordres til deltagelse i bestyrelseskurser, og flere følger opfordringerne. 

Bestyrelsesarbejdet evalueres årligt med ekstern konsulentbistand, og der følges op på de emner, der kalder på dette. 

Bestyrelsesmedlemmer, der ikke giver tilstrækkeligt fremmøde eller viser engagement, får en samtale med bestyrelsesformanden og er i flere tilfælde blevet udskiftet. 

Bestyrelsen er aktivt involveret i skolens internationalisering

Alle Tradiums uddannelser har et internationalt islæt, hvilket gav FUHU’s Internationaliseringspris i 2012. Men internationaliseringen skal fortsat udvikles, og bestyrelsen er derfor opsøgende – også med studieture – om erhvervsuddannelser i udlandet, og ikke mindst henter de inspiration fra udenlandske erhvervsskolers relativt større succes med at tiltrække unge, f.eks. i Schweiz, hvor 69 % af en ungdomsårgang får en erhvervsuddannelse, og hvor der til stadighed er 7.000 ubesatte elevstillinger.

Tæt opfølgning og stærk informationspraksis

Skolens adm. direktør rundsender nyhedsbreve mellem møderne med opfølgning på tidligere beslutninger samt nyheder af uddannelsespolitisk og strategisk betydning. 

Er del af bestyrelsens opfølgning på strategiske mål er gennemgangen af den adm. direktørs resultatlønskontrakt, hvor de fleste vigtige overordnede strategiske mål er nævnt. Direktørens resultatlønskontrakt er model for øvrige lederes resultatlønskontrakter. Direktørens resultatlønskontrakt evalueres af formandskabet og fremlægges for bestyrelsen til accept. 

Bestyrelsen får indsigt i elevtilfredshedsundersøgelser (ETU) og medarbejdertilfredshedsundersøgelser (MTU) og orienteres om opfølgning på disse. 

Bestyrelsen får endvidere indsigt i benchmarking og analyser i ERFA grupper, så skolens resultater kan ses i et større perspektiv.