TEC: Bestyrelsen sætter kvalitetsdagsordenen

Oven på EUD-reform, OK13 og en skrinlagt fusion med KTS i 2014 besluttede TEC bestyrelsen i enerum at foretage et fuldstændigt paradigmeskifte fra cen-tral økonomistyring af aktiviteter til en strategisk styring med et prioriteret fo-kus på kvalitet i hele organisationen og faglighed i de enkelte uddannelser. Be-styrelsen besluttede samtidig at ansætte en ny direktion parallelt med, at strate-giprocessen blev igangsat.

TEC (Technical Education Copenhagen) er Danmarks tredjestørste erhvervsskole med et bredt udbud af tekniske erhvervsuddannelser og den erhvervsgymnasiale uddannelse Htx (H.C. Ørsted Gymnasiet). Skolen har ca. 4.700 årselever, ca. 800 ansatte og en årlig omsætning på ca. 600 mio. kr. Med en beliggenhed i hovedstadsområdet er der hård konkurrence om eleverne, bl.a. fra de 40 almene gymnasier.

Bestyrelsen for TEC blev i 2016 kåret til Årets Offentlige Bestyrelse. I begrundelsen fremhævede formanden for det uafhængige bedømmelsesudvalg, professor Steen Thomsen, CBS den modige strategiske kvalitetsdagsorden og den konsekvente eksekvering fra at ansætte en ny direktion, over helt nye ledelsesprincipper for skolen, til bestyrelsens systematiske opfølgning.

Bestyrelsesformand for TEC Per Påskesen: ”Prisen anerkender bestyrelsens klare valg af kvalitet i undervisningen som strategisk pejlemærke for TEC og ikke mindst vores metode til at sikre, at vores mål bliver efterlevet på alle uddannelsesretninger – vi skal videre ad den vej for skolens og samfundets skyld.”

TECs bestyrelse har i de seneste år stået over for store strategisk vigtige beslutninger, hvor et centralt fokuspunkt i alle beslutninger har været sikring af kvaliteten i skolens uddannelser som en afgørende parameter for at kunne tilbyde attraktive og bæredygtige lærings- og ungemiljøer til hovedstadens unge. Desuden er der i perioden truffet det strategiske valg, at TECs udvikling – herunder især implementering af EUD-reformen – bedst sikres via strategiske samarbejder frem for fusioner. 

TECs kerneydelse omdrejningspunktet i strategiudvikling

TECs strategiarbejde er nyskabende ved at tage afsæt i TECs kerneydelse frem for den traditionelle ’vision-mission-values’. I strategiprocessen blev alle medarbejdere og interessenter involveret. Resultatet er en TEC Grundforståelse, som i den grad er forankret i TECs bestyrelse og blandt TECs medarbejdere og ledere. Denne grundforståelse har skabt sammenhængskraft, fællesskab og et klart fundament til en klar og sammenhængende strategisk retning. TECs strategiproces er nu en case i bogen ”Ledelseskrise i konkurrencestaten” af Lars Bo Kaspersen og Jan Nørgaard.

Med baggrund i strategien er der i 2015 gennemført en omfattende tilpasning af skolens ledelse, personale, bygninger, økonomi mm., som har givet skolen et stærkt fundament for starten på arbejdet med EUD-reformen. Endelig er der i 2016 gennemført en udbudsrunde, hvor alle erhvervsskoler har søgt om at kunne fortsætte med at udbyde nuværende og eventuelt nye erhvervsuddannelser fra august 2017. 

Substantiel ledelse understøtter det strategiske arbejde

Det nye ledelsesparadigme på TEC er substantiel ledelse med fokus på en klar strategisk retning. Ledelsen af de enkelte uddannelser skal finde veje til at realisere de fælles kvalitetsmål og sikre, at kvalitetsmålene bliver nået. Det er et langt sejt træk at omstille skolen og opnå de ambitiøse kvalitetsmål, hvor grundforståelsen og konstant fokus på udvikling af kerneydelsen bidrager til at skabe psykologisk ro og strategisk retning i organisationen

Paritetisk bestyrelse valgt efter kvalifikationer

TECs bestyrelse er paritetisk sammensat med to gange fire medlemmer indstillet og valgt af henholdsvis arbejdsgivere (A-siden) og arbejdstagere (B-siden) for de største uddannelsesområder på skolen. Selvom TEC er en stor og betydende skole for de udpegningsberettigede organisationer – og derfor kan forvente at få udpeget centralt placerede personer med høje bestyrelseskompetencer – har bestyrelsesformanden alligevel forud for seneste udpegning taget kontakt til de udpegende organisationer for at præcisere bestyrelseskompetencebehovene i TEC, så bestyrelsens samlede kompetenceprofil strategisk, økonomisk, organisatorisk og ledelsesmæssigt matcher behovet.

Med en vedtægtsændring i 2014 blev der oprettet en selvsupplerende plads. Denne plads er besat med en repræsentant fra en videregående uddannelsesinstitution som aftagerrepræsentant for skolens Htx-elever. 

Bestyrelsen fokuserer på strategisk udvikling af TEC på alle områder

Bestyrelsesformanden, forretningsudvalget og bestyrelsen som helhed har en klar bevidsthed om, at bestyrelsens primære opgave er formulering og udmøntning af skolens overordnede strategier og at fastholde skolens strategiske udvikling frem for at involvere sig i den daglige drift. Det betyder på ingen måde, at bestyrelsen blander sig uden om det pædagogiske – tværtimod, for det er netop det, der foregår ude i ’klasselokalerne’, som afgør kvaliteten i TECs uddannelser, og det er på det strategiske niveau et helt centralt bestyrelsesanliggende.

Bestyrelsens indsats bygger på TECs Grundforståelse og et strategikort, der definerer strategiske indsatser inden for fire programmer: 

 1. Vi udvikler TECs ledere og medarbejdere 
 2. Vi udvikler TECs kerneydelse 
 3. Vi udvikler TECs infrastruktur 
 4. Vi udvikler TECs forretningsmæssige position. 

Med baggrund i strategien og strategikortet har bestyrelsen besluttet konkrete strategier på bl.a. følgende områder: 

 • Kvalitetsstrategi
 • Bygningsstrategi
 • Pædagogisk didaktisk strategi
 • Strategi for kursusaktiviteter
 • Strategi for det praktikpladsopsøgende arbejde.

Aktuelt har bestyrelsen igangsat et arbejde med udvikling af en digitaliseringsstrategi, som forventes besluttet i april 2017. Derudover er der igangsat en proces med kortlægning af muligheder for et øget strategisk samarbejde med relevante institutioner/organisationer både vertikalt og horisontalt. 

Forretningsudvalg og formandskab har den løbende dialog med direktionen

Der foreligger en forretningsorden for bestyrelsen og en skriftlig direktionsinstruks. Den sidste er etableret for to år siden. Bestyrelsens forretningsudvalg og formandskabet varetager den løbende dialog med skolens direktion, hvilket sikrer en agil og hurtig opfølgning og eksekvering på de strategiske beslutninger. Derudover sikrer det afklaring af nødvendige mandater, hvis der opstår uforudsete situationer, der kræver formands- eller bestyrelsesinvolvering eller indbefatter større strategiske beslutninger. 

Årlig strategikonference med chefgruppe og uddannelsesudvalg

En gang årligt afholder bestyrelsen en strategikonference, hvor også formandskaberne for de lokale uddannelsesudvalg og TECs chefgruppe deltager. Formålet er at styrke dialogen mellem det centrale og det lokale niveau i udviklingen af skolens kvalitet på de respektive uddannelsesområder. 

Bestyrelsesevaluering med spørgeskemaer og formandsinterviews

Der er for nylig gennemført en evaluering af bestyrelsesarbejdet på TEC ved hjælp af dels et spørgeskema (DEG–Bestyrelsesforeningens skabelon for selvevaluering), dels individuelle interviews med de enkelte bestyrelsesmedlemmer gennemført af formanden. Interviewene har bl.a. omfattet hvert bestyrelsesmedlems oplevelse af bestyrelsens organisering med vægt på formandens og FUs rolle.

Systematisk opfølgning på udvikling og kvalitet 

Bestyrelsen følger løbende op på de forskellige strategier og indsatser, jf. strategikortet, og der afrapporteres systematisk på udvalgte nøgletal, herunder økonomi, elevtilgang, fastholdelse, medarbejdertilfredshedsmålinger, sygefravær, elev- og virksomhedstilfredshedsmålinger, antal indgåede praktikaftaler, etc. 

Den løbende opfølgning og rapportering til bestyrelsen er udformet som en aktivitetsmæssig redegørelse i forhold til de strategiske målsætninger og dernæst, hvilke økonomiske dispositioner det har medført. Herefter drøftes afdækning af forbedringspunkter og udviklingsområder samt planlægning af indsatser, som skal styrke disse udviklingsområder, og hvilke estimater det giver anledning til. 

Bestyrelsens mødestruktur – med fire årlige møder – er fastsat ud fra et årshjul med start i september/oktober: 

 • Strategi – samt strategikonference med formandskaber for de lokale uddannelsesudvalg og TECs chefgruppe
 • Budget – både for det kommende år og flerårsbudgetter
 • Regnskab
 • Opfølgning.

Revisionen deltager på bestyrelsesmødet, hvor årsrapporten og protokollen behandles. Formanden eller bestyrelsen har ikke et separat møde med revisoren, hvor protokollen mv. gennemgås.