Regnskabsmæssig behandling af bonusaftaler

Bonusaftaler indregnes som en omkostning og en hensættelse i takt med, at medarbejderen opnår ret til at modtage bonussen ved at erlægge en arbejdspræstation, der berettiger til en bonus.

Bonusaftaler er, som ordlyden antyder, en aftale, hvor et givet opnået resultat udmønter sig i en kontant betaling til medarbejderen. 

Bonus hensættes i takt med optjeningen

Bonusaftaler indregnes som en omkostning og en hensættelse i takt med, at medarbejderen opnår ret til at modtage bonussen ved at erlægge en arbejdspræstation, der berettiger til en bonus. Dette forudsætter, at den arbejdsindsats, der leveres, er bonusberettiget for den samlede bonusperiode. Hensættelsen indregnes som en medarbejderforpligtelse under anden gæld løbende måned for måned i takt med, at virksomheden retlig og faktisk forpligtes af bonusaftalen. 

Hvis der eksempelvis er indgået en aftale med en medarbejder om en bonus på maksimalt 120 tkr., såfremt medarbejderen opnår et eller flere givne resultater i 2013, skal der omkostningsføres 10 tkr. pr. måned, forudsat at eksempelvis de månedlige budgetopfølgninger indikerer, at de givne resultater bliver opnået.

Såfremt virksomheden anser bonusser som uvæsentlige i forhold til sin løbende rapportering, kan den nøjes med en årlig regulering af hensættelsen til bonus. Det vil sige, at udbetalt bonus omkostningsføres på det tidspunkt, hvor bonussen udbetales.

Kontering af udbetalt bonus og tilbageføring af ikke udbetalt bonus

På det tidspunkt, hvor bonussen udbetales til medarbejderen, opløses hensættelsen, og denne føres tilbage via resultatopgørelsen.

Viser det sig ved optjeningsperiodens udløb, at medarbejderen alligevel ikke har opnået ret til hele eller dele af bonussen, tilbageføres den del af hensættelsen, medarbejderen ikke har ret til. 

Ovenstående gælder ikke aktiebaseret vederlæggelse af bonusaftaler. 

Yderligere oplysningskrav for store virksomheder

For virksomheder i regnskabsklasse C og D skal der udover de almindelige oplysninger omkring personaleomkostninger og ledelsesvederlag oplyses omkring incitamentsprogrammer til ledelsesorganerne med tilhørende sammenligningstal.