Revisionsberetninger i kommuner og fælleskommunale § 60 virksomheder

Revisionsberetningen minder meget om en revisionsprotokol, men der er nogle forskelle, som jeg vil komme ind på i denne artikel.

Revisionen af kommuner mv. sker i overensstemmelse med de internationale revisionsstandarder og skal udføres af statsautoriserede og registrerede revisorer. 

Revisionen i kommuner udføres i henhold til § 42 i styrelsesloven for kommuner og omfatter generelt, at der skal udføres finansiel revision, juridisk kritisk revision og løbende forvaltningsre­vision, samt at der sker en gennemgang af overholdelsen af budget og bevillingsreglerne. 

Det er vigtigt at være klar over, at revisionsberetningen til en kommune er offentlig, mens en revisionsprotokol til en privat virksomhed kun afgives af de generalforsamlingsvalgte revisorer til bestyrelsen i selskabet. Dvs. at de mindre forhold/bemærkninger, som revisoren kommenterer i revisionsprotokollen, ikke bliver almen kendt. Det forudsættes dog, at væsentlige forhold, som har betydning for regnskabet, bliver beskrevet i revisionspåtegningen i form af forbehold på årsregn­skabet. 

De Internationale Revisionsstandarder fastlægger kun rammerne for den finansielle revision, udførelsen af den juridisk kritiske revision og forvaltningsrevisionen sker ud fra den mangeårige praksis, der har udviklet sig i den kommunale sektor, med påvirkning fra den statslige sektor i forhold til især, hvorledes forvaltningsrevision udføres. 

I kommuner er meddelelsesmidlet overfor byrådet revisionsberetningen samt selvfølgelig revi-sionspåtegningen på årsregnskabet. Reglerne for revisionsberetninger står i styrelsesloven for kommuner. 

Rapportering til byrådet om den udførte revision sker som ovenfor beskrevet igennem revisions­beretninger, som til enhver tid skal leve op til de lovgivningsmæssige krav og byrådets behov for information. 

Ifølge styrelseslovens bestemmelser skal revisionen afgive beretning om revisionen af årsregn­skabet, og endvidere afgives der delberetning, når det er foreskrevet eller revisionen finder det hensigtsmæssigt. Beretninger samler op på de aflagte besøg. Delberetninger afgives især, hvis der i forbindelse med det løbende revisionsarbejde konstateres forhold, der efter revisionens opfattelse bør afrapporteres straks eller separat til byrådet.

Beretning til den løbende revision/ delberetninger 

Beretningerne til den løbende revision (del­beretninger) vil normalt indeholde resultater af den løbende revision, omfattende finansiel revision, juridisk kritisk revision og løbende forvaltningsrevision.

Den løbende revision vil typisk omfatte revision af de væsentligste forretningsgange og vurdering af det interne kontrolmiljø for at vurdere, om der er risiko for væsentlige brist i den interne kontrol. Endvidere vil der ske rapportering af uanmeldte beholdnings­eftersyn mv.

Rapporteringen af den finansielle revision er ikke væsentligt forskellig i forhold til den rapportering, der sker i revisionsprotokollen til private virksomheder.

Rapportering af den løbende forvaltnings­revision kan ske i et særskilt afsnit i revisi­onsberetningen eller som kommentarer til gennemgangen af enkelte revisionsområder.

Den løbende forvaltningsrevision som kom­mentarer til enkelposter i regnskabet kan eksempelvis være:

  • i forbindelse med afstemning af likvide beholdninger kan der ske en gennem­gang af, om der er opnået en fornuftig forrentning af midlerne
  • at der ved revisionen af omkostningerne er udført en gennemgang af, om der er sket sparsommelige indkøb
  • i forbindelse med gennemgangen af større revisionsområder om der er den nødvendige ledelse og styring af området osv.

Løbende forvaltningsrevision kan også rapporteres som gennemgange af revisions­områder, hvor flere aspekter af forvaltningsrevisionen inddrages, dvs. både sparsomme­lighed, produktivitet, effektivitet og ledelse og styring.

Disse større undersøgelser vil ofte kræve lidt flere revisionstimer og kan være gen­nemført på for eksempel dagpengeområdet, ældreområdet, kontanthjælpsområdet osv. Undersøgelserne kan være gennemført ved interview, nøgletalsanalyser, spørgeskemaun­dersøgelser mv.

I overensstemmelse med styrelseslovens bestemmelser skal revisionen underrette tilsynsmyndigheden, når der afgives en delberetning til byrådet.

Beretning til årsregnskabet 

Ud over den afsluttende revision af kom­munens årsregnskab med gennemgang af de væsentligste poster i årsregnskabet indehol­der beretningen redegørelse for revisionen af delregnskaber og specialopgørelser, der er revideret og forsynet med revisionspåtegning med henblik på aflæggelse over for mini­sterier og andre tilskudsgivere. Herunder rapporteres særskilt til de ministerier, hvorunder overførselsindkomsterne sorterer, i overensstemmelse med de særlige bestem­melser herfor.

Der vil normalt i den afsluttende revisions­beretning være et afsnit om kommunens overholdelse af budget og bevillingsreglerne, som også fremgår af årsregnskabet med regn­skabsbemærkninger til budgetoverskridelser mv.

Den juridisk kritiske revision kan afrappor­teres både i den løbende og i den afsluttende revisionsberetning. Den juridisk kritiske revision vil især være gennemgange af, om kommunen overholder lovgivning, der har betydning for regnskabsaflæggelsen. Det kan være, om de særlige regler for låneop­tagelse, kassekreditregel mv. overholdes, og om kommunal fuldmagtsreglerne iagttages. En kommune må generelt ikke drive privat virksomhed, hvis det ikke er stadfæstet i en lov eller lignende, og det er meget væsentligt, at revisionen vurderer, om der eventuelt er givet støtte til ulovlige forhold.

Revisionens bemærkninger afgives i et særskilt afsnit i revisionsberetningen, således at alle væsentlige forhold til forståelse af regnskabet er samlet et sted. Det er dog vigtigt at fastslå, at meget væsentlige beløbs­mæssige revisionsbemærkninger i forhold til det samlede årsregnskab også skal fremgå som forbehold i revisionspåtegningen på årsregnskabet.

Den afsluttende beretning afgives til byrådet senest den 15. august efter regnskabsårets udløb.

Revisionsberetningerne kan fremsendes i papirform og elektronisk format efter nær­mere aftale.

Revisionspåtegning 

Der afgives en revisionspåtegning på års­regnskabet for en kommune, ligesom der gøres for et privat selskab.

Ledelsesnotater (managementletters) 

Vi fremsender efter nærmere aftale ledel­sesrapporter efter hvert revisionsbesøg til ledelsen.

Formålet med ledelsesrapporterne er at give ledelsen en løbende orientering om revisionsforløbet til brug for kommunens ledelsestilsyn og til brug for evt. berigtigelser forinden regnskabsafslutningen.

Hvert område afsluttes med en konklusion. Konklusioner, der indeholder anbefalinger til ændringer/rettelse af fejl, forventes besvaret skriftligt af ledelsen. Ledelsesrapporterne med tilhørende besvarelser vil således, ud over at være et godt redskab for ledelsen, danne grundlag for revisionens opfølgning på tidligere konstaterede forhold.