Succes måles på klimatilpasning, bæredygtighed og genanvendelse

Kerneproduktet med levering af rent vand og rensning af spildevand på en sikker og effektiv måde er fortsat centralt, men løsning af denne opgave skal fremover tænkes ind i bl.a. byudvikling og administration af det åbne land – vandselskaberne skal blive en partner i samfundet. Det er den nye udfordring for vandselskaberne, og det kræver helt nye kompetencer i deres bestyrelser og nye måder at bruge bestyrelser på.

Udviklingen fra sikker drift til at blive en partner i samfundet sker relativt hurtigt. Da vandselskaberne blev udskilt i omkring 2010, var formålet, at selskaberne skulle levere forsyningssikkerhed til lavest mulige priser. Gode bestyrelseskompetencer til et sådant selskab er erfaring med drift, lean, økonomi, jura og teknik.

Nu er der sket et skift mod ’Vækst og lønsomhed’, hvor driftsoptimering skal skabe investeringsrum til ny teknologi, volumenvækst, internationalisering mv.

Gode bestyrelseskompetencer til et sådant selskab er erfaring med marketing, internationalisering, innovation, drift og forretningsudvikling.

Fremtidens vandelskab er partner i samfundet. Her er der forsat fokus på sikker drift og kvalitet, hvor selskaberne anvender ’Best Available Technology’ og bruger sine vandinvesteringer til også at skabe kultur, miljø og landdistriktsudvikling. Selskabet skal varetage sociale forpligtelser, sikre viden om vand gennem skole- og uddannelsestjeneste, og så skal selskabet bidrage til at skabe eksportomsætning for erhvervet. 

Gode bestyrelseskompetencer til et sådant selskab er erfaring med politik, borgerinddragelse, innovation, drift og bæredygtighed.

Det er således helt andre bestyrelseskompetencer, der er brug for i vandselskaberne. Disse krav bør ejerne tænke med ind, når de udpeger fremtidens bestyrelser for deres vandselskaber.

Bestyrelserne skal bruges – rigtigt

Jesper Nybo Andersen anbefaler, at når vi nu har valgt en ’professionel, bestyrelse, så brug den.

  • Erkend at vi alle har begrænsninger og lær af at dele erfaringer
  • Brug brancheforskellighederne til at udfordre ”plejer”
  • Bed medlemmerne om at lave debatoplæg
  • Inviter til 1:1 ”kaffemøder”, hvor særtemaer drøftes nøjere
  • Brug bestyrelsens netværk

For i takt med at selskabernes udfordringer ændres og vokser, er der ikke bare behov for nye kompetencer. Bestyrelsen skal også sættes i spil på nye måder for at kunne skabe værdi for selskabet.

Om Jesper Nybo Andersen

Jesper Nybo Andersen er administrerende direktør for virksomheden Orbicon A/S (siden 2001) med ansvar for den overordnede ledelse og den strategiske udvikling af virksomheden. Orbicon er de seneste 10 år vokset fra 175 til 600 ansatte. Væksten er sket organisk, suppleret med akkvisitioner.

Jesper Nybo Andersen er dybt engageret i erhvervs- og miljøpolitiske forhold og har holdt en lang række indlæg på højere læreanstalter samt i faglige eller erhvervspolitiske netværk. I sin 30 år lange erhvervskarriere har han været involveret i adskillige turnarounds og nationale og internationale aktiviteter.

Hans uddannelsesmæssige baggrund er en mastergrad i fysisk geografi og med en særlig erfaring i Jordfysik, Pedologi and Environmental Risk Management.