Deltagervurdering af ”Find vej i megatrends” Årets Offentlige Bestyrelseskonference

De 135 deltagere på Årets Offentlige Bestyrelseskonference fik viden og inspiration til at finde vej i megatrends. Det slutter vi ud fra deltagernes svar i spørgeskemaet og deres kommetarer.

Deltagerne i Årets Offentlige Bestyrelseskonference med titlen ”Find vej i megatrends” giver konferencen en god karakter i deres besvarelse af det spørgeskema, som vi har bedt dem udfylde om udbytte og tilfredshed med konferencen. En indikator for tilfredsheden er, at 87 procent svarer ja til spørgsmålet: ’Vil du anbefale andre at deltage i konferencen til næste år?’. Spørgeskemaet modtog deltagerne 27. oktober – dagen efter konferencen.  61 procent har svaret frem til redaktionel deadline 7.11.

I detailspørgsmålene fremhæver deltagerne ’et fagligt topniveau’, ’god struktur med fælles oplæg om formiddagen og sektoropdelte workshops om eftermiddagen’, og blandt de uddybende kommentarer fra 36 deltagerne er de 20 rosende ord f.eks.: ’Godt med relevante indspark til bestyrelsesopgaven som formand og gode diskussioner herom’. Tre har forslag til forbedringer f.eks.: ’Godt forum for networking og nogle spændende indlæg. Dog vil jeg sende en venlig opfordring til også at inddrage kvindelige oplægsholdere. Der bør da være nogle spændende kvindelige topchefer i DK, som også kunne kvalificere og perspektivere debatten. Det savnede jeg på dagen, som ellers var en rigtig fin oplevelse.’ Tre fik ikke nok ud af at deltage. En af dem siger: ’Der var alt for meget gammel vin på nye flasker’.

Fagligt topniveau i oplæggene

Tre ud af fire konferencedeltagerne vurderer, at det faglige niveau hos formiddagens oplægsholdere – Jesper Ulsø, Jesper Nybo Andersen, Anders Drejer og Bertel Haarder – er på topniveau.

Deltagernes vurdering af det faglige niveau af oplæggene fra oplægsholderne i de to workshops om eftermiddagen er på samme niveau (78% har svaret enig eller overvejende enig). Workshopoplægsholderne var Gitte Nørgaard og Stina Vrang Elias i uddannelsesworkshoppen samt Hans-Martin Friis Møller og Carl-Emil Larsen i Forsyningsworkshoppen

Blandt kommentarerne fra deltagerne kan nævnes: ’Top professionelle foredragsholdere. Meget inspirerende.

Spændende vinkler på temaet: Find vej i megatrends

En ting er et højt fagligt niveau i oplæggene, noget andet er, om man som deltager får spændende vinkler på temaet.

85 procent af deltagerne tilkendegiver, at de har fået spændende vinkler på temaet ’Find vej i megatrendes’ i formiddagens oplæg.

Deltagernes oplevelse af at få spændende vinkler på megatrends var lidt lavere i eftermiddagens workshops. Der var nogen varians i deltageroplevelsen mellem de to workshops, men tilsammen har 66 procent svaret ”helt enig” eller ”overvejende enig” i udsagnet: ”Workshoppens oplæg gav spændende vinkler på ’find vej i megatrends’. Blandt deltagernes kommentarer kan nævnes: ’Vigtigt element i at følge udviklingen i branchen og for bestyrelsesudviklingen’.

Deltagerne kommer igen til næste år

I besvarelsen af spørgeskemaet har deltagerne vurderet en række spørgsmål om balancen mellem workshops og fælles oplæg, afviklingen af konferencen mv. Deltagernes samlede vurdering af konferencen fremgår af diagrammet nedenfor. 75 procent har svaret ”helt enig” eller ”overvejende enig” i udsagnet: ”Konferencen levede op til mine forventninger”.

Den endelige lakmusprøve på, om deltagerne var tilfredse med konferencen, nemlig om de vil komme igen til næste år, blev bekræftet af undersøgelsens sidste spørgsmål: ”Hvor sandsynligt er det, at du deltager næste år i Årets Offentlige Bestyrelseskonference?”. Til det spørgsmål svarer 72 procent ’Meget sandsynligt’ eller ’Overvejende sandsynligt’ mens 20 procent svarer ved ikke. Om begrundelsen for at svare ’Overvejende sandsynligt” uddyber nogle deres svar med: ’Bestyrelseskonferencen har til dato bibragt indsigt og viden, der sikrer, at jeg som bestyrelsesformand er “up to date” i forhold til at virke og navigere. Videre, har det været givende og interessant, at mødes med ligesindede, der sidder med identiske udfordringer og muligheder inden for uddannelsessektoren.’ En anden konstaterer blot: ’Det er en konference, man bør deltage i hvert år.