Omprioriteringsbidrag er et smertefuldt vilkår

De fleste uddannelsesinstitutioner har tidligere udarbejdet budgetsimuleringer med 4-5 års sigt for at skabe en økonomisk ramme om bestyrelsens strategiske udviklingsdiskussioner. Omprioriteringsbidraget har vendt diskussionen på hovedet. Nu bruger bestyrelserne budgetsimulering 2020 til at diskutere, hvilke strategiske skridt de skal tage for at få enderne til at nå sammen.

Alle bestyrelsesformænd er enige i, at de varetager den samfundsmæssige opgave at drive og udvikle deres uddannelsesinstitution inden for de givne vilkår. Omprioriteringsbidraget er et legitimt politisk vilkår, som de loyalt vil leve op til, uanset hvad de mener om den politiske prioritering.

Regningen for regeringens forbrugsfest lander i børneværelset, når man flytter penge fra de uddannelser, der skal sikre kompetencerne til fremtidens arbejdskraft, over til her og nu nedsættelse af registreringsafgifterne på de store biler og fortsætter de massive ejendomsskattelettelser til de nordsjællandske boligejere, men vi lever med det, for vi har en bunden opgave, ” siger bestyrelsesformand Jens Oddershede, Faaborg Gymnasium.

Institutionerne tærer på reserverne

De fleste bestyrelsesformænd giver udtryk for, at ’heldigvis har vi noget at tære på’. Det er typisk i form af, at de har fået etableret en opdateret bygningsmasse svarende til uddannelsesbehovet, og en del har høvlet af på gælden. Det giver frihed til at lave strukturerede kapacitetstilpasninger frem for store fyringsrunder eller andre hovsaløsninger som følge af omprioriteringsbidraget. De fleste steder har administrationen holdt for sammen med en kraftig beskæring af vedligeholdelseskontoen og en kraftig opbremsning i udbygning og renovering. Det er reelt en nedslidning af institutionerne, når der ikke sker opgradering, og når vedligeholdelsen bliver skåret ned til et minimum. 

Selvom det er imod principperne, kan det blive nødvendigt for os at budgettere med underskud de kommende år, fordi vi skal effektuere både omprioriteringsbidrag og en dimensioneringsaftale, der skærer 30 %. Det kan ikke nytte at fyre hele personalet om efteråret, hvis vi skal bruge dem igen til foråret,” siger bestyrelsesformand Ebbe Lilliendal, SoSu Syd. SoSu Syd har polstret sig gennem afdrag på gæld i bygningsmassen og betalt investeringer i bl.a. et avanceret fjernundervisningskoncept, så driften kan køre videre, også selvom de måske må tære på egenkapitalen et par år.

Vi har udnyttet de gode år til at spare penge sammen til at få bygget vores nye opdaterede uddannelsescenter til erstatning for de lejede lokaler i Rødovrecentret, som var blevet for trange,” siger bestyrelsesformand Jette Kammer Jensen, Vestegnen HF & VUC.

Omprioriteringsbidrag skaber erkendelse i bestyrelsen

Omprioriteringsbidraget gav anledning til at få udarbejdet budgetsimuleringer frem til 2020 på de fleste institutioner.

På Brønderslev Gymnasium blev det kombineret med følsomhedsanalyser af, hvad det f.eks. betyder, hvis skolen får hhv. en elev ekstra eller en elev mindre i en klasse. Simulering og følsomhedsanalysen blev drøftet på et bestyrelsesmøde på Brønderslev Gymnasium i 2015.

Det er principielt en enkel simulering, men det gav anledning til en fundamental drøftelse i bestyrelsen af, hvordan indtægter og udgifter er bundet sammen og et samlet blik over, hvor vi bruger vores penge, hvilket ledte videre til en diskussion om, hvor vi kan gøre det lidt smartere. Vi har fået en samlet sund erkendelse af vores økonomi og værdien af at budgettere med overskud, så vi får frihed til at kunne satse på udviklingsmuligheder, så vi nu undgår hovsaløsninger, fordi vi har noget at tære på,” siger bestyrelsesformand Brian Bertelsen, Brønderslev Gymnasium.

Økonomiopfølgning fylder mere uden at erodere den strategiske bestyrelsesdagsorden

Bestyrelsesformændene vurderer, at de har stærke økonomiafdelinger på deres institutioner, som gennem en årrække har dokumenteret sikre registreringsprocedurer og overblik i deres rapporteringer således, at direktion og bestyrelse har kunnet handle på afvigende udviklinger. Det giver tryghed, også under det pres, omprioriteringsbidraget giver på institutionernes økonomi.

UCC lagde et toårsbudget for 2016-17 som konsekvens af omprioriteringsbidraget. Her skar de til på administrationen, men måtte også afskedige lærere. I 2017 bruger de kræfterne på at se på, hvordan UCC får økonomien til at balancere i 2018-20. Her må UCC til at kigge på, hvad lærerne skal udbyde af services ud over den snævre undervisning.”I dag kan alle elever som udgangspunkt få feedback fra underviserne, men vi må nok tænke i at udvikle modeller for, hvordan eleverne i højere grad kan give hinanden feedback. For uanset hvordan man vender det, så er det lærerkræfterne, der koster pengene, og derfor skal vi prioritere stærkere i forhold til, hvordan vi bruger dem,”siger bestyrelsesformand Carsten Koch, UCC.

Ebbe Lilliendal er på linje med Carsten Koch. På SoSu Syd opererer de med femårsbudgetter, men kun som pejlemærker. Mere end 2 år frem kan man ikke se, fordi der altid kommer noget ind fra højre, og specielt dimensioneringsaftalerne kan svinge meget.

De fleste bestyrelsesformænd vurderer, at de efter grundige økonomidrøftelser med tilhørende tiltag til at stabilisere økonomien – typisk i 2015 og primo 2016 – nu er tilbage på den samme prioritering af tidsanvendelsen i bestyrelsen som før. Brian Bertelsen fra Brønderslev Gymnasium har sat tal på bestyrelsens tidsanvendelse i 2016:

På Aarhus TECH har omprioriteringsbidraget dog radikalt forandret bestyrelsens dagsorden. ”Omprioriteringsbidraget betyder, at økonomiopfølgning fylder op imod halvdelen af tiden på bestyrelsesmøderne – det tager tiden og opmærksomheden fra udviklingsdelen. Vi kvæler bestyrelsen i tal og statistikker,” siger bestyrelsesformand Peter Bæk, Aarhus Tech.

Erhvervsakademi Aarhus arbejder med langtidsbudgetter – frem til 2020, hvor alle kendte (forventede) elementer er lagt ind. I budgetterne ligger der fortsat et mål om en overskudsgrad på 2 procent. ”På vores seneste bestyrelsesmøde konstaterede vi, at vi nok ikke når en overskudsgrad på 2 procent i 2016. Det blev bemærket, men alle var enige om, at vi ikke på den baggrund skulle tage en principiel diskussion om fremtidige budgetmål, det gemmer vi til strategimødet i bestyrelsen. Så selvom omprioriteringsbidraget presser os, ændrer det ikke på bestyrelsesdagsordenen,” siger bestyrelsesformand Finn Lund Andersen, Aarhus Erhvervsakademi.

Økonomisk pres sætter en ny udviklingsdagsorden i bestyrelsen

Ingen af de interviewede bestyrelsesformænd ser fusion som en vej til større effektivitet. I stedet sætter de fokus på at optimere og finde midler andre steder. 

Bestyrelsen for Faaborg Gymnasium har mange flere udviklingsplaner, end der er penge til. ”Vores seneste bestyrelsesseminar fokuserede på forretningsudvikling uden om taxameterordningen, f.eks. internationalisering af uddannelser, udbyde efteruddannelser, fonde, puljer mv. helt på linje med udviklingen på universiteterne og museerne, som jo er helt afhængige af private midler,” siger Jens Oddershede.

På SoSu Syd har man lavet en god flextidsaftale med medarbejderne, så de arbejder meget i nogle perioder og mindre i andre. Og så lægger man udviklingsaktiviteterne i perioder med mindre undervisning for at sikre udnyttelse af kapaciteten.

Erhvervsakademi Aarhus er stor og vokser. Størrelse og vækst giver optimeringsmuligheder i form af en mere effektiv lokaleudnyttelse og sikring af fyldte hold; et par stykker mere på holdene løfter rentabiliteten. Fuldstændigt samme ræsonnement har bestyrelsen for Rybners gjort, nemlig optimering som vej til at imødegå konsekvenserne af omprioriteringsbidraget.

Vi har allerede dannet lærerteams, hvor lærerne samarbejder om undervisningen. Deres samarbejde har vi på EUD uddannelserne forsøgsvist udvidet til også at omfatte fælles forberedelse. Her forbereder udvalgte lærere 80 % af undervisningen i f.eks. matematik. Som tillægsgevinst er dette fælles udarbejdede forberedelsesmateriale fra i år et godt grundmateriale til næste år, så fælles forberedelse er der rigtig mange timer i, når det bliver rutine i alle fag,” siger bestyrelsesformand Michael Mathiesen, Rybners.