Frihed i faste rammer med ejerstrategi

Københavns Kommunes ejerstrategi præciserer kommunens strategiske interesser for de 180 selskaber, foreninger og fonde, de udpeger bestyrelsesmedlemmer til.

Redaktør Jens Kristian Sommers oplevelse af direktør i Københavns Kommune Mads Grønvalls oplæg på Årets Offentlige Bestyrelseskonference 2017.

Aktivt ejerskab i de ni største selskaber

For de ni største selskaber ejet helt eller delvist af Københavns Kommune:

 • HOFOR-koncernen
 • Arena CPHX P/S
 • By & Havn I/S
 • Metroselskabet I/S
 • Trafikselskabet Movia I/S
 • Amager Ressourcecenter (ARC)
 • I/S Vestforbrænding
 • Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S
 • Hovedstadens Beredskab I/S

har kommunen et særligt formaliseret aktivt ejerskab. Selskaberne er valgt, dels fordi de er store, og kommunen skal sikre sine værdier – 76 mia. kr. svarende til 2 års budget – dels fordi selskaberne er nøgleaktører i forhold til realiseringen af Borgerrepræsentationens politikker på rigtig mange områder, f.eks. i visionen om at gøre København CO2-neutral eller sikre København mod oversvømmelser.

Der er i økonomiudvalget – tiltrådt af Borgerrepræsentationen – vedtaget en individuel ejerpolitik for de ni selskaber:

 • Mål og hensyn på kort og langt sigt
 • Kommunens overordnede politikker
 • Årlig revurdering.

Realiseringen af disse ni ejerpolitikker er samlet i et ’ejerskabskontor’ i kommunens økonomiforvaltning.

Her er der:

 • månedlige tavlemøder
 • løbende dialog mellem selskabsdirektørerne og ledelsen i økonomiforvaltningen
 • Kvartalsmøder med afrapportering til økonomiudvalget.

Ejerpolitikken i forhold til alle andre selskaber, fonde, foreninger mv. er forankret i de respektive fagforvaltninger.

Formelle og processuelle redskaber til at varetage ejerinteresser

De fire centrale redskaber for Københavns Kommune til at varetage ejerinteresser er:

 • Vedtægter (hegner selskabet inde)
 • Ejeraftaler – primært i relationer til I/S’er
 • Generalforsamling, hvor der kan spørges ind
 • Dygtige bestyrelsesmedlemmer – sikres bl.a. ved, at alle nye får et intro-bestyrelseskursus, der er en bestyrelseshåndbog, og bestyrelsesmedlemmer i de ni store selskaber har hver tilknyttet en dedikeret person i ejerskabskontoret til at ajourføre med viden og assistere i udførelsen af bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelseskompetencer i de ni udvalgte selskaber

Det følger tillige af kommunens politik for aktivt ejerskab:

 • at kommunen skal have fokus på at adskille rollerne som myndighed, kontraktpart og ejer, og
 • at selskabets bestyrelse har ansvaret for den overordnede strategiske ledelse af selskabet.

Til hvert selskab er der formaliserede kompetencekrav til den samlede bestyrelse, f.eks.:

 • Finansiering og formueforvaltning
 • Byudvikling
 • Forsyning.

Erfaringerne med ejerstrategien:

 • Ejerstrategien giver et stærkt grundlag for en aktiv og kvalificeret dialog med selskaber
 • Graden af implementering afhænger af kommunens ejerandel mv.
 • Ejerstrategien har sat selskaberne højere op på den politiske dagsorden
 • Ejerstrategien er med til at synliggøre selskabernes betydning for kommunens økonomi – og for en række centrale politiske dagsordener.