VÆRDISKABENDE VIDEN TIL DELTAGERNE PÅ ÅRETS OFFENTLIGE BESTYRELSESKONFERENCE

De 170 deltagere på Årets Offentlige Bestyrelseskonference fik værdiskabende viden på et højt fagligt niveau. Det slutter vi ud fra de tilbagemeldinger, vi har fået, og deltagernes svar i spørgeskemaet, som vi sendte til dem 8. oktober.

Deltagerne på Årets Offentlige Bestyrelseskonference med titlen ”Bestyrelsens værdiskabende samarbejde” giver konferencen gode karakterer i deres besvarelse af det elektroniske spørgeskema om deres udbytte og vurdering af konference (62 procent har svaret). 

Selvom 88 procent svarer ja til spørgsmålet: ”Vil du anbefale andre at deltage i konferencen til næste år?”, så er tilfredsheden med dette års konference lavere end de tidligere års konferencer. Det er deltagernes vurderinger, at eftermiddagens workshops ikke helt levede op til foregående års niveau. Navnlig én workshop skuffede deltagerne. Denne workshop var også ramt af det uheld, at den ene af workshoppens to oplægsholdere meldte sig syg på dagen. Det ene oplæg, som blev afholdt, var jo ’kun’ designet til at inspirere til halvdelen af den afsatte tid i workshoppen, i sagens natur blev også ’kun’ en sektor repræsenteret, og vigtigst af alt var det ikke muligt at få den ping-pong mellem direktør-oplægsholderen og bestyrelsesformands-oplægsholderen, som var tanken bag workshoppen.

Men også selve designet af workshoppene har givet kritik. I år havde vi for første gang tematiseret eftermiddagens workshops frem for de tidligere års sektoropdelte workshops. Vi kan se af kommentarerne i spørgeskemaet, at nogle – særligt inden for kultursektoren – har følt, at de debatterede temaer i workshoppene var for langt væk fra deres hverdag.

Top tilfredshed med formiddagens program

93 procent af deltagerne vurderede, at formiddagens oplæg var på fagligt topniveau. 

Og 87 procent vurderede, at oplæggene var udbytterige.

Det var klart borgmester Steen Christiansens oplæg, der gav anledning til mest debat såvel på dagen som i de uopfordrede synspunkter fra deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen. Begge dele kredser om Steen Christiansens synspunkter om, at kommunerne har behov for at kunne bestille vandselskaberne til at løse kommunale opgaver, og at en instruktionsbeføjelse kunne være redskabet. Som konferencearrangør har vi været rigtigt glade for at kunne give rum for denne vigtige debat om de offentlige selskabers rolle – også selvom hovedparten af konferencedeltagerne var uenige i Steen Christiansens synspunkt.

Stor variation i graden af tilfredshed med workshops

På tværs af workshoppene vurderer 57 procent, at workshops samlet set var en god oplevelse. Heroverfor står 18 procent, som vurderer, at workshops ikke var en god oplevelse.

Denne relativt lave tilfredshed med eftermiddagens workshops dækker over en meget stor spredning mellem de enkelte workshops.

I den mest tilfredse workshop svarer samtlige deltagere ja til, at ”Oplæggene var på fagligt topniveau”, og 69 procent svarer ja til, at ”Oplæggene gav spændende vinkler på samarbejdsrelationen og dens praktiske anvendelse”. I den mest utilfredse workshop svarer 36 procent ja til, at ”Oplæggene var på fagligt topniveau” (og 36 procent hverken/eller), mens 48 procent svarer ja til, at ”Oplæggene gav spændende vinkler på samarbejdsrelationen og dens praktiske anvendelse”. De to øvrige workshops placerer sig midt imellem.

Deltagerne kommer igen til næste år

To ud af tre deltagere finder det sandsynligt, at de vil deltage i næste års konference. 

Sammenholdt med at 88 procent vil anbefale næste års konference til andre, tillader vi os at konkludere, at det var en god og udbytterig konference. Men vi lytter meget opmærksomt til de kritiske bemærkninger, som vi vil forsøge at tage højde for i vores planlægning af næste års konference.