Vandselskaber kan arbejde sammen med private

Der er stort politisk fokus på at fremme eksport af vand- og spildevandsteknologi – og en løftestang er at skabe samarbejder mellem vandselskaber og private virksomheder. Dét skaber videndeling, og det giver den private virksomhed en nyttig reference, når produkter og løsninger skal sælges ude i verden. 

Men det er ikke altid helt enkelt at lave sådanne formelle samarbejder mellem vandselskaber og private. Det skyldes bl.a., at vandselskaberne er tæt reguleret i lovgivningen – både i forhold til, hvilke aktiviteter de må udøve og i forhold til, hvad de må anvende deres midler til. 

Men da samarbejde mellem vandselskaber og private virksomheder kan have store fordele, er der fastsat nogle helt særlige regler om de såkaldte 40/60-selskaber. Med disse regler får vandselskabet lidt friere rammer, og 40/60-selskaberne kan være et middel til at realisere og øge det danske vækstpotentiale for eksport af vand- og spildevandsløsninger.

For at fremme brugen af 40/60-selskaber har Deloitte og Horten på vegne af Erhvervsstyrelsen udarbejdet en vejledning om etablering af 40/60-selskaber. Vejledningen kan hentes på styrelsens hjemmeside her

Et 40/60-selskab indebærer samarbejde med en privat virksomhed

Et 40/60-selskab er et aktie- eller anpartsselskab, der ejes af et vandselskab og en privat virksomhed i fællesskab. Vandselskabet og den private virksomhed indgår i et formaliseret samarbejde for at drive kommercielle aktiviteter sammen. 

Det er en betingelse for at være omfattet af de for vandselskabet mere lempelige regler, at vandselskabet ejer mindre end 40 % af selskabet. Er der én privat medejer, skal denne derfor eje mere end 60 %.

De strategiske fordele for vandselskabet kan bl.a. være, at vandselskabet kan engagere sig i f.eks. eksport af driftsmæssig viden eller vandteknologier og dermed blive en mere attraktiv arbejdsplads for medarbejderne. Herudover kan vandselskabet gennem 40/60-selskabet opnå erfaringer, der medvirker til at styrke medarbejdernes kompetencer og derved forbedrer driften af hovedvirksomheden. Herudover kan samarbejdet med den private ejer give inspiration og videndeling på ledelses- og strategisk niveau. 

Hvilke opgaver vil det give mening at arbejde sammen om i et 40/60-selskab?

Den undersøgelse, der blev udført i forbindelse med udarbejdelsen af vejledningen, viste, at der er tre hovedområder, hvor det kan være særligt relevant at forankre samarbejdet i et 40/60-selskab: 

For det første inden for rådgivningsområdet. Et vandselskab og en privat virksomhed danner her et 40/60-selskab for at styrke deres rådgivningskompetencer og i fællesskab levere bedre rådgivningsydelser og øget salg/eksport til udenlandske kunder i vandsektoren. 

For det andet med henblik på at skabe udvikling, demonstration og salg af nye teknologier. Her har 40/60-selskabet fokus på at udvikle og markedsføre nye vandteknologier. Dette kan f.eks. ske ved, at den private virksomhed har et koncept for og tekniske erfaringer med udvikling af en eller flere nye teknologier, som den ønsker at overføre til 40/60-selskabet. 

Og for det tredje inden for drift af private forrenseanlæg. 40/60-selskaber rådgiver her om drift af forrenseanlæg, der opstilles hos offentlige eller private institutioner og virksomheder, der derved sparer omkostninger til særbidrag ved at forrense spildevandet, før det ledes til kloaknettet. 

I et 40/60-selskab gælder omsætningsgrænsen for TA ikke

Vandselskabers mulighed for at udføre andre aktiviteter end hovedopgaven (transport og levering af vand, hhv. bortledning og rensning af spildevand) er begrænset af et omsætningsloft. 

Dette loft gælder imidlertid ikke for aktiviteter, der udøves i et 40/60-selskab. Vandselskabet kan derfor skalere sin deltagelse i tilknyttet aktivitet gennem 40/60-selskabet, ud over hvad der ellers ville være muligt. Denne særregel har til formål at øge incitamentet til at indgå i partnerskaber med private virksomheder. 

Selv om der ikke er en beløbsgrænse, skal omsætningen i 40/60-selskabet dog have et væsentligt mindre omfang end vandselskabets hovedvirksomhed.

Hvilke aktiviteter kan et 40/60-selskab udøve?

Vandselskabers aktiviteter er udtømmende reguleret i lovgivningen. Det er vigtigt – både for vandselskabet og den private medejer – at holde sig for øje, at et 40/60-selskab alene kan udøve de samme typer aktiviteter som et vandselskab. 

Vejledningens råd: Der må foretages en forventningsafstemning i forhold til 40/60-selskabets fremtidige aktiviteter, og den private aktør bør gøres bekendt med de begrænsninger, som følger af kredsen af lovlige aktiviteter. 

Styringen af et 40/60-selskab

Det nye selskab skal selvsagt have et sæt vedtægter, og det er her vigtigt, at beskrivelsen af selskabets formål holdes inden for det, som er lovligt for vandselskabet. Selskabet skal have en direktør, som har ansvaret for den daglige ledelse, og en bestyrelse, som har ansvaret for den strategiske ledelse. Bestyrelsen bør sammensættes, så det sikres, at de rette kompetencer– afhængigt af hvilke typer opgaver selskabet skal udføre – er repræsenteret. 

Vandselskabet og den private medejer bør indgå en ejeraftale, hvor der tages stilling til f.eks. optagelse af nye medejere, udtræden af vandselskabet – f.eks. hvis vandsektorlovens regulatoriske rammer bliver (for) begrænsende for 40/60-selskabet – bestyrelsessammensætning, udlodningspolitik mv. 

Ejeraftalen bør udarbejdes under hensyntagen til både vandsektorloven og med respekt for statsstøttereglerne, så det sikres, at den private medejer ikke gennem selskabet opnår indirekte støtte. 

Kom godt i gang!

Kapitel 3 i Erhvervsstyrelsens vejledning indeholder helt konkrete råd til de aktører, der overvejer at etablere et 40/60-selskab, hhv. har truffet beslutning og nu er i gang med forberedelserne. 

De konkrete råd kan give et nyttigt grundlag for en snak internt i ledelsen og også med den private virksomhed, som vandselskabet ønsker at arbejde sammen med. Forventningsafstemning er en stor del af at kunne opnå gode og robuste resultater sammen i et 40/60-selskab.