Finansiel risikostyring i et ledelsesperspektiv – med fokus på asset management

EY styringsværktøj i Risk Based Asset Management kan identificere, måle og vurdere virksomhedens risikobetonede områder. Det er hermed et unikt værktøj til at styre de stadigt voksende anlægsaktiver og bidrage til bundlinjen gennem mere effektiv drift.

Finansiel risikostyring er et bredt dækkende begreb, der i takt med den stadigt øgede fokusering på effektiviseringer og omkostningsbesparelser, har vundet indpas i flere brancher og sektorer de senere år. En lang række virksomheder, herunder forsyningsvirksomheder i el, vand- og varmesektoren, kan høste store fordele med en øget brug af finansiel risikostyring.

Finansiel risikostyring bør tænkes ind i fusioner og vækstprocesser

Fusioner og vækst følges ofte af flere og større aktivmasser, som skal håndteres. Det stiller krav til den løbende opfølgning på såvel nye investeringsprojekter som reinvesteringsprojekter samtidig med, at driftsomkostningerne skal styres. Det gælder i særdeleshed i forsyningsbranchen – men også andre brancher – at den daglige ledelse i samarbejde med det øverste ledelsesorgan (ofte bestyrelsen) bør tænke finansiel risikostyring ind i processen.

En lang række forsyningsvirksomheder skal investere massivt i de kommende år. I vandsektoren kræver de klimamæssige udfordringer investeringsmæssige tilpasninger af infrastrukturen. Og det skal ske samtidig med, at vandselskaberne skal effektivisere for 1,3 mia. kr. Effektiviseringskravene sker for de større selskaber via TOTEX benchmarking, mens de mindre vandselskaber bliver stillet over for generelle effektiviseringskrav. Benchmarkingen forventes i øvrigt implementeret i varmesektoren inden for en årrække, og benchmarking af elsektoren forventes ligeledes at blive TOTEX benchmarking.

Risk Based Asset Management kan styre KPI’erne og balancere investeringerne

Risk Based Asset Management er særdeles relevant, og EY har udviklet et lavpraktisk styringsværktøj, der kan identificere, måle og vurdere de risikobetonede områder. 

Styringsværktøjet kan håndtere KPI’erne – f.eks. reetablering af vandforsyningen ved ledningsbrud inden for xx timer – hvilket er helt afgørende for forsyningsvirksomhedernes servicering af kunderne. Og værktøjet kan balancere den løbende optimering og vurdering af fordelingen mellem ny- og reinvesteringer samt driftsomkostninger. En af de store og umiddelbare gevinster af denne balancering kan høstes i investeringsplanlægningsprocessen, hvor den giver en objektiv vurdering til en selektiv udvælgelse af investeringsprojekter – både til- og fravalg.  

Bedre styringsredskaber giver mulighed for flere og bedre KPI’er

De virksomheder, der i dag ’kun’ har få KPI,er, vil opleve, at værktøjet synliggør de områder, som for alvor kan løfte virksomhedens servicemål over for kunderne (og dem selv). Og dermed bliver værktøjet ikke kun et styringsværktøj men i høj grad også et udviklingsværktøj.

Finansiel risikostyring er mere end Risk Based Asset Management

Finansiel risikostyring indeholder langt flere aspekter end blot Risk Based Asset Management. Af andre elementer i risikostyring kan nævnes risikoafdækninger via kontrakter om fremtidig levering af brændselsmateriel (f.eks. varmeselskaber). Et andet eksempel kunne være optimering af arbejdet med gæld, hvilket formodentlig bliver relevant for en lang række forsyningsvirksomheder, som vil lånefinansiere en del af de kommende års meget store investeringer.