Forsyningssektoren har mere samarbejde end konkurrence

Workshoppen for forsyningssektoren blev kickstartet af to spændende oplæg fra henholdsvis Hans-Martin Friis Møller, adm. direktør i Kalundborg Forsyning og Carl-Emil Larsen, adm. direktør i DANVA.

Hans-Martin Friis Møller præsenterede strategien for Kalundborg Forsyning. Kalundborg Forsyning er en multiforsyningsvirksomhed, der leverer både industrivand og forbrugsvand, spildevand og varme til kommunens indbyggere. Selskabet har en årlig omsætning på 300 mio. kr. og aktiver for 2,5 mia. kr., og det håndteres af en fast stab på 80 medarbejdere.

Fra affald til ressource og fra konkurrence til symbiose

Selskabet har et særligt fokus på opbygning af industriel symbiose i området, hvilket betyder, at man forsøger at nyttiggøre affaldsprodukter fra en industriel produktion som råvarer i andre industrielle produktioner. Denne særlige tilgang betyder, at der frem for en konkurrence mellem forsyningsarterne snarere er tale om et udviklet innovativt samarbejde på tværs af forsyningsarterne og på tværs af de lokale virksomheder.

Man må sno sig uden om regulering for at skabe løsninger

Hans-Martin Friis Møller påpegede, at det ofte er oplevelsen, at den offentlige regulering og lovgivning halter bagefter den innovation og udvikling, der sker i selskaberne. Oplevelsen er således, at man som selskab selv skal udvikle og forme markedet, sommetider på trods af reguleringen. Et praktisk eksempel er f.eks. Kalundborg Forsynings arbejde med køling, som ikke umiddelbart kan rummes inden for den gældende regulering. Hvis man i stedet for definerer køling som håndtering af koldt vand, bliver det til en særlig kvalitet af vandet, og dermed kan det passes ind i reguleringen.

Levér sammentænkte innovative løsninger i stedet for enkeltydelser

Et andet aspekt af Kalundborg Forsynings strategiske fokus er at udvikle sin fjernvarmeforretning fra blot at være leverandør af varme til i højere grad at se sig selv som en leverandør af komfort. Den konkrete implikation af dette kan blive, at man tager ansvar for styring af installationer ude hos slutkunden.

Også i forhold til indsatsen ude i de mindre lokalsamfund, der ikke er koblet på den centrale varmeproduktion, ser Hans-Martin Friis Møller et potentiale for at samtænke indsatsen fra forsyningsselskabet på tværs af forsyningsarterne, således der i højere grad bliver tale om samarbejde frem for konkurrence mellem forsyningsarterne. Her er visionen at skabe et integreret vandmiljø i et attraktivt og levende bymiljø. En konkret indsats er her arbejdet med klimatilpasning, og særligt at håndtere oversvømmelser som konsekvens af kraftigt regnvejr. Her har forsyningen sammen med kommunen etableret grønne områder. Man har bl.a. gennemført en kortlægning af brugen af stisystemer via data fra app’en Endomondo. De områder, som borgerne i forvejen benyttede, blev derfor særligt opgraderet.

Hans-Martin Friis Møllers oplæg pegede således på en række styrker ved samarbejde og innovation på tværs af forsyningsarterne – også i en grad, hvor lovgivning og regulering ikke helt kan følge med.

Carl Emil Larsen: ”Hvile i sig selv” giver åbenhed til innovation

Carl-Emil Larsens oplæg fokuserede på vandbranchens potentiale for at understøtte innovation, udvikling og eksport af danske vandteknologiske løsninger. DANVAs 160 medlemmer leverer vandløsninger til mere end 5 mio. danskere. Carl-Emil Larsen tog afsæt i debatten om ”hvile i sig selv” princippet i den danske vandbranche. Den danske vandbranche er kendetegnet ved stor åbenhed og et meget højt niveau for innovation og udvikling af fremtidens løsninger. DANVA ser en fare for, at et opgør med ”hvile i sig selv” princippet vil skabe en konkurrencesituation mellem selskaberne. Konkurrence vil begrænse den vidensudveksling, man ser i dag, og netop vidensudveksling er en vigtig bidragsyder til innovation og udvikling. Dertil forventer DANVA, at en ejerkreds, der ønsker et afkast af sin investering, vil tænke væsentligt mere kortsigtet, end den nuværende ejerkreds gør. Dette vil også medføre, at langsigtede innovative projekter ikke bliver gennemført på grund af den kortsigtede bundlinje.

England og Tyskland ruller privatisering tilbage for at få lavere priser

Carl-Emil Larsen henviste til erfaringer fra England og Tyskland, hvor en række forsyningsselskaber blev privatiseret for år tilbage. Nu ser man imidlertid en bevægelse, hvor disse selskaber købes tilbage af det offentlige med henblik på at sikre lavere priser til forbrugerne.

De nye regulatoriske rammer kan øge vandteknologieksporten

Carl-Emil Larsen fremhævede potentialet for øget eksport og dermed for at skabe arbejdspladser i danske vandteknologiske virksomheder. DANVAs nye strategi har dette som et centralt indsatsområde, og målsætningen er at realisere den danske Vandvision 2025. Visionen er at fordoble den danske eksport (fra 15 mia. kr. til 30 mia. kr. årligt) samt at skabe 4.000 jobs i Danmark. De danske vandselskaber er allerede en aktiv part i dette og har gennem den gældende regulering allerede en række muligheder for at bidrage. Disse muligheder er bl.a. at etablere udviklings- og innovationsprojekter, at være ambassadør for danske løsninger, eller i yderste konsekvens at indgå i direkte ejerskab i såkaldte 60/40 selskaber.  

Carl-Emil Larsen pegede således på, at der er en række positive muligheder i den gældende regulering og en række farer, hvis der justeres i ”hvile i sig selv”.

Om adm. dir. Hans-Martin Friis Møller, Kalundborg Forsyning

Administrerende direktør Hans-Martin Friis Møller, Kalundborg Forsyning har mere end 20 års erfaring med håndtering af grundvand, spildevand og miljøtemaer såsom styring, kontrol, beskyttelse af grundvandsressourcer og håndtering af spildevand. De seneste år har han i stigende grad fokuseret på at integrere klimaløsninger i alle projekter og løsninger. I 2009 udgav han bogen ” The Climate Management Handbook” om klimatilpasningsløsninger. Han har gjort karriere i Grontmij som direktør i 8 år, og før det 20 år hos Rambøll.

Om direktør Carl-Emil Larsen

Administrerende direktør for DANVA Carl-Emil Larsen startede sin erhvervskarriere som konsulent, men kom ret hurtigt til at arbejde med ledelse, først som divisionschef i Kampsax, efterfulgt at syv år som direktør i Carl Bro, og nu på ellevte år direktør i DANVA. Herudover beklæder han en række tillidshverv bl.a. som formand for Vandsektorens Teknologiudviklingsfond under Miljøministeriet og som bestyrelsesmedlem for GEUS. Han er kandidat i geologi/geofysik fra Aarhus Universitet.