Frihed i faste rammer med ejerstrategi

Københavns Kommunes ejerstrategi præciserer kommunens strategiske interesser for de 180 selskaber, foreninger og fonde, de udpeger bestyrelsesmedlemmer til

Jens Kristian Sommer
Redaktør
Dagens Dagsorden

Redaktør Jens Kristian Sommers oplevelse af direktør i Københavns Kommune Mads Grønvalls oplæg på Årets Offentlige Bestyrelseskonference 2017.

Aktivt ejerskab i de ni største selskaber

For de ni største selskaber ejet helt eller delvist af Københavns Kommune:

 • HOFOR-koncernen
 • Arena CPHX P/S
 • By & Havn I/S
 • Metroselskabet I/S
 • Trafikselskabet Movia I/S
 • Amager Ressourcecenter (ARC)
 • I/S Vestforbrænding
 • Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S
 • Hovedstadens Beredskab I/S

har kommunen et særligt formaliseret aktivt ejerskab. Selskaberne er valgt, dels fordi de er store, og kommunen skal sikre sine værdier – 76 mia. kr. svarende til 2 års budget – dels fordi selskaberne er nøgleaktører i forhold til realiseringen af Borgerrepræsentationens politikker på rigtig mange områder, f.eks. i visionen om at gøre København CO2-neutral eller sikre København mod oversvømmelser.

Der er i økonomiudvalget – tiltrådt af Borgerrepræsentationen – vedtaget en individuel ejerpolitik for de ni selskaber:

 • Mål og hensyn på kort og langt sigt
 • Kommunens overordnede politikker
 • Årlig revurdering.

Realiseringen af disse ni ejerpolitikker er samlet i et ’ejerskabskontor’ i kommunens økonomiforvaltning.

Her er der:

 • månedlige tavlemøder
 • løbende dialog mellem selskabsdirektørerne og ledelsen i økonomiforvaltningen
 • Kvartalsmøder med afrapportering til økonomiudvalget.

Ejerpolitikken i forhold til alle andre selskaber, fonde, foreninger mv. er forankret i de respektive fagforvaltninger.

Formelle og processuelle redskaber til at varetage ejerinteresser

De fire centrale redskaber for Københavns Kommune til at varetage ejerinteresser er:

 • Vedtægter (hegner selskabet inde)
 • Ejeraftaler – primært i relationer til I/S’er
 • Generalforsamling, hvor der kan spørges ind
 • Dygtige bestyrelsesmedlemmer – sikres bl.a. ved, at alle nye får et intro-bestyrelseskursus, der er en bestyrelseshåndbog, og bestyrelsesmedlemmer i de ni store selskaber har hver tilknyttet en dedikeret person i ejerskabskontoret til at ajourføre med viden og assistere i udførelsen af bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelseskompetencer i de ni udvalgte selskaber

Det følger tillige af kommunens politik for aktivt ejerskab:

 • at kommunen skal have fokus på at adskille rollerne som myndighed, kontraktpart og ejer, og
 • at selskabets bestyrelse har ansvaret for den overordnede strategiske ledelse af selskabet.

Til hvert selskab er der formaliserede kompetencekrav til den samlede bestyrelse, f.eks.:

 • Finansiering og formueforvaltning
 • Byudvikling
 • Forsyning.

Erfaringerne med ejerstrategien:

 • Ejerstrategien giver et stærkt grundlag for en aktiv og kvalificeret dialog med selskaber
 • Graden af implementering afhænger af kommunens ejerandel mv.
 • Ejerstrategien har sat selskaberne højere op på den politiske dagsorden
 • Ejerstrategien er med til at synliggøre selskabernes betydning for kommunens økonomi – og for en række centrale politiske dagsordener.

 

Komunikado din Drupal CMS-udvikler

Dagens Dagsorden – Forum for Offentlige Bestyrelser – ejet af Pluss Knowledge
Tlf: 7026 5126 – H. H. Seedorffs Stræde 3, 4. tv., 8000 Aarhus C